Warning: A skin using autodiscovery mechanism, Nostalgia, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, MySkin, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, CemZoo2007_bak, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: An old copy of the MonoBook skin was found in your skins/ directory. You should remove it to avoid problems in the future.See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for details. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 124] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, Simple, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, Standard, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, Chick, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: An old copy of the CologneBlue skin was found in your skins/ directory. You should remove it to avoid problems in the future.See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for details. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 124] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, CemZoo2005, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, CemZoo2007, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from SkinFactory::getLegacySkinNames in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/skins/SkinFactory.php at line 132] in /home/wiki/mediawiki-1.24.1/includes/debug/MWDebug.php on line 302
Jutsus Naruto HC - CemZoo.com
CemZoo wiki

<bordertop>2</bordertop>

<borderbottom>2</borderbottom>

Explicación breve de lo que es un jutsu

Listado de Jutsus

Aqui iremos poniendo por orden alfabético los jutsus que van apareciendo a lo largo de la obra, sin contar los que ya existían antes. Cada jutsu será un hipervinculo hacia su sección, con fotos, descripción, quien lo usa, de que elemento es, que tipo... En fin les dejaré uno de prueba para que lo vean por ustedes mismos también no se preocupen. Es para tener la cosa un poco ordenada.

Listado de Jutsus básicos para un Ninja:
Bunshin no Jutsu HC
Henge no Jutsu HC
Kakuremi no Jutsu
Kawarimi no Jutsu

A

Akahigi Hyakki no Souen
Asa Kujaku
Atsugai

B

Baku Suishouha

C

Chakra no Tate
Chidori Nagashi
Chiyo Tensei
Chou Harite
Choujuu Giga

D

Doryuu Jouheki

E

F

G

Genryuu Kyuu Fuujin
Gian
Gofuu Kekkai
Goshokuzame
Guufu Suika no Jutsu

H

Hahonryuu
Haisekishou
Hakke Kuushou
Hitokugutsu
Hokage Shiki Jijun Jutsu · Kakuan Nitten Suishu

J

Jibaku Bunshin

K

Kage Mane Shuriken no Justsu
Kage Nui
Kage Yose no Jutsu
Kami no Sabaki
Kenboushou Jutsu
Kibaku Nendo

L

M

Mangekyou Sharingan
Mizuame Nabara
Moku Bunshin no Jutsu
Moku shouheki no Jutsu

N

O

Oodama Rasengan

P

Q

R

Rasen Shuriken
Rasengan

S

Sabaku Rou
Sanbou Kyuukai
Sanjuu Rashoumon
Satetsu
Satetsu Kaihou
Satetsu Shigure
Senei Ta Jashu
Shichuuka no Jutsu
Shichuurou no Jutsu
Shirahigi · Jikki Chikamatsu no Shuu
Shouten no Jutsu
Soushuuha